Venezuela plant to make 50 million Kalashnikov rounds annually